Εκπαίδευση

Οι τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης μπορούν να παίξουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέτοιες τεχνολογίες προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλες ψηφιακές πληροφορίες στο πλαίσιο ενός επαυξημένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Έτσι, ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία των μαθητών, ενισχύοντας το κίνητρό τους για μάθηση. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές που στηρίζονται στο μαθητοκεντρικό σχεδιασμό και αξιοποιούν «έξυπνα», φυσικά αντικείμενα για μάθηση, χωρίς βέβαια να απουσιάζει το παιγνιώδες στοιχείο.

1 2 3 5