Χάρτης πλοήγησης

Διαδραστικό σύστημα που περιλαμβάνει «έξυπνες» προθήκες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί κάτω από την κύρια οθόνη αφής και περιέχουν ενημερωτικά έντυπα.

Το διαδραστικό σύστημα Χάρτης Πλοήγησης περιλαμβάνει «έξυπνες» προθήκες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί κάτω από την κύρια οθόνη αφής και περιέχουν ενημερωτικά έντυπα. Κάθε φορά που ένας επισκέπτης επιλέγει να σηκώσει ένα έντυπο, το σύστημα ενεργοποιείται, προβάλλοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες στην κύρια οθόνης αφής και παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αυτές. Επιπλέον, προβάλλεται και μια κάτοψη του χώρου που βοηθάει τους επισκέπτες να βρουν τα σημεία που σχετίζονται με την πληροφορία που λαμβάνουν.

Εγκαταστάσεις

Μόνιμες