Αλληλεπίδραση με φυσικά αντικείμενα

Ένας τρόπος με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης είναι μέσω της χρήσης φυσικών αντικειμένων. Τα αντικείμενα που κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί σε ένα περιβάλλον εντοπίζονται και συνυπολογίζοντας τη θέση τους δίνεται η δυνατότητα επαύξησης τόσο αυτών όσο και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται με επιπλέον πληροφορίες και λειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο, τα φυσικά αντικείμενα μπορούν να επαυξηθούν, δημιουργώντας διαδραστικές επιφάνειες. Μία ειδική κατηγορία αντικειμένων είναι το έντυπο υλικό, όπως τα βιβλία, οι κάρτες και τα φυλλάδια, το οποίο μέσω ειδικά ανεπτυγμένων τεχνολογιών που αναγνωρίζουν τις εικόνες και τα κείμενα μπορεί να επαυξηθεί, προσφέροντας νέους τρόπους αλληλεπίδρασης.

1 2 3